Elżbieta Bieńkowska, Unijny Komisarz w Słupsku

W Słupskim ratuszu gościła na zaproszenie prezydenta Roberta Biedronia Elżbieta Bieńkowska, Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, wraz z marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem. Prezydent zaprosił gości w sprawie zapowiedzi wstrzymania przez ekipę rządzącą, budowy drogi ekspresowej S6, na odcinku od Koszalina do Lęborka. Gospodarz zapewniał, że powód tej decyzji jest ściśle polityczny, a wsparcie pani komisarz jakiego oczekują samorządowcy i mieszkańcy ma być ostatnią deską ratunku w tej głośnej sprawie.

20106620_1387843001271688_8901460277030826471_n

Samorządowcy słupscy wyrazili nadzieje na załatwienie tej  kwestii w Brukseli, skąd czerpane są fundusze na trwające inwestycje na odcinku: szczecińskim, od Szczecina do Goleniowa i gdańskim od Gdańska do Bożepola Wielkiego, inwestycja ma być zakończona w 2019 r. Tymczasem odcinek słupski od Koszalina do Lęborka ma być oddany w późniejszym terminie. Prace mają się rozpocząć dopiero w 2021 r.

20046596_1387838894605432_7408030777285850492_n

W tej sprawie odbyły się ju wielokrotnie protesty mieszkańców , samorządowców i polityków z apelem do rządzących o nie wstrzymywanie budowy ekspresówki na tym odcinku. Samorządowcy wsparci przez prezydenta Słupska argumentowali swoje stanowisko wykluczeniem komunikacyjnym, niemożnością rozwoju transportu i komunikacji z Trójmiastem i Szczecinem, przez które biegną główne trasy towarów i usług. W tej sprawie wystosowali oni apel. Pani komisarz zapewniła, że sprawę przekaże w odpowiednie ręce, gdyż nie jest to jej resort. Postara się jednak sprawę słupskiego protestu odpowiednio przedstawić:

20108126_1387840824605239_3094989566827717158_n

Prezydent Biedroń zaprosił mnie i myślałam, że tematem będzie spotkanie z przedsiębiorcami. Okazało się, że głównym tematem była droga S6. To nie jest moja kompetencja w UE, ale przekażę sprawę paniom komisarz od polityki transportowej i polityki spójności, które finansują budowę tej drogi – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska.

20046534_1387840987938556_8130122194296456051_n

Fot. FB/Robert Biedroń

– Ja od wielu lat przyglądam się temu regionowi Polski. Gdy byłam w rządzie robiliśmy badania i wyszło, że jest on najbardziej wykluczony transportowo. Dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego budowa S6 w całości jest więc priorytetem. Słyszałam dzisiaj wszystkie argumenty od przedsiębiorców o czasie dojazdu do Słupska. Mówili o wyrwie w budowie drogi ekspresowej. Dlatego zajmę się sprawą i przekażę apel słupskich i koszalińskich samorządowców, który dzisiaj otrzymałam, odpowiednim komisarzom unijnym. Droga jest potrzebna w całości od Szczecina do Trójmiasta. Ma sens, gdy powstanie w całości, a nie z przerwą w środku – zapewniała wczoraj dziennikarzy była wicepremier w rządzie Donalda Tuska.

Poniżej treść listu.

S0936829

Apel do Komisji Europejskiej w sprawie wsparcia działań samorządów Ziemi Słupskiej i Koszalińskiej w kierunku budowy drogi ekspresowej S6 na całym przebiegu.

Mając na względzie harmonijny i zrównoważony rozwój Ziemi Słupskiej i Koszalińskiej oraz potrzebę przełamania występujących na ich obszarze barier rozwojowych i wykorzystania potencjałów, a także zapewnienia optymalnych warunków do zamieszkania i inwestowania mieszkańcom oraz przedsiębiorcom, w imieniu Samorządów Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego, Samorządów Ziemi Słupskiej oraz Koszalińskiej zwracamy się z apelem do Komisji Europejskiej o wsparcie działań zmierzających do budowy drogi ekspresowej S6 na całym jej przebiegu.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie decyzją polskiego Rządu dotyczącą wstrzymania prac przygotowawczych i odłożenia, na bliżej nieokreślony czas, realizacji tej kluczowej inwestycji transportowej dla rozwoju Polski Północnej. Ziemia Słupska oraz Koszalińska, zgodnie z diagnozą przedstawioną w rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju należą do skrajnie peryferyjnych, z punktu widzenia dostępności transportowej, obszarów Polski, co znacząco obniża ich atrakcyjność inwestycyjną i osiedleńczą, a w konsekwencji skutkuje ich marginalizacją i odpływem mieszkańców oraz inwestorów.

Obserwowane są na tym obszarze negatywne zjawiska społeczne i gospodarcze o charakterze strukturalnym, takie jak bezrobocie, wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego, problemy z lokowaniem inwestycji zewnętrznych, czy utrudnione warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Droga ekspresowa S6 ma strategiczne znaczenie dla Polski Północnej, stanowiąc jeden z najważniejszych elementów krajowego systemu komunikacyjnego. Łączy największe miasta Polski Północnej: Gdańsk, Gdynię, Słupsk, Koszalin i Szczecin. Ma również kluczowe znaczenie gospodarcze – łącząc strategiczne polskie porty morskie – Gdańsk, Gdynię oraz Szczecin-Świnoujście. Od niej odchodzą w kierunku północnym drogi obsługujące nadmorskie ośrodki turystyczne, zaś w kierunku południowym — połączenia z centrum kraju.

Wraz z linią kolejową nr 202 stanowi część północnego transeuropejskiego korytarza transportowego Via Hanseatica prowadzącego z Niemiec, poprzez Polskę, Obwód Kaliningradzki, do państw nadbałtyckich. Strategiczne znaczenie drogi ekspresowej S6 potwierdzono zarówno z poziomu Unii Europejskiej – zaliczenie do kompleksowej sieci TEN-T, jak w dokumentach strategicznych polskiego Rządu: – Dokument Inplementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r.; – Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) Konieczność jej budowy potwierdzają także zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego oraz Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego zawartych pomiędzy Stroną Rządową oraz Samorządem Województwa Pomorskiego i Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.

Droga ekspresowa S6, na całym przebiegu, przewidziana została do realizacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Polityki Spójności 2014-2020 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020), co zostało potwierdzone wpisaniem poszczególnych etapów inwestycji na listę dużych projektów Programu. Z niewiadomych nam przyczyn, polski Rząd zrezygnował jednak z realizacji inwestycji kluczowej z punktu widzenia poprawy dostępności transportowej Ziemi Słupskiej i Koszalińskiej na odcinku Koszalin – Bożepole Wielkie.

Zwracamy uwagę Komisji Europejskiej na fakt, iż tylko realizacja drogi ekspresowej S6 na całym zaplanowanym przebiegu umożliwi uzyskanie trwałego efektu gospodarczego i społecznego dla Polski Północnej. Apelujemy zatem do Komisji Europejskiej o podjęcie dialogu z polskim Rządem kierunku zapewnienia ciągłości realizacyjnej całej inwestycji, zwłaszcza, że odcinki Szczecin – Koszalin oraz Bożepole Wielkie – Trójmiasto uzyskały już stosowne decyzje po stronie polskiej i są lub będą w najbliższym czasie realizowane.

O budowę drogi ekspresowej S6 na całym przebiegu samorządy terytorialne Pomorza zabiegają od lat. O połączenie miast Pomorza z krajami ościennymi na osi wschód – zachód apelowali także parlamentarzyści Euroregionu Bałtyk wskazując, prawie dekadę temu, konieczność włączenia tzw. Korytarza Północnego Via i Rail Hanseatica do sieci TEN-T. Ponadto, 21 samorządów – gminy i powiaty z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego – przez które ma przebiegać droga ekspresowa S6, zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz przyspieszenia realizacji inwestycji, utworzyło Stowarzyszenie Samorządowe S6. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności promowanie idei budowy drogi ekspresowej S6, wspieranie przygotowania i realizacji inwestycji oraz współpraca w zakresie wykorzystania potencjału gospodarczego i społecznego terenów leżących w obszarze jej oddziaływania.

O budowę kompletnego przebiegu drogi S6, zgodnej z koncepcją programową i decyzją środowiskową, bez pomijania żadnego jej odcinka, apelują w licznych petycjach i protestach mieszkańcy, samorządowcy, parlamentarzyści, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Najważniejsze z nich przedstawiamy w załączeniu. Niestety, polski Rząd pozostał obojętny na tysiące zebranych głosów w tej sprawie.

W naszym przekonaniu kompleksowa i całościowa budowa drogi ekspresowej S6 powinna należeć do priorytetów inwestycyjnych państwa, bowiem przyczyni się do racjonalnego rozwoju obszaru Polski Północnej i skomunikowania jej z państwami ościennymi. Odłożenie w bliżej nieokreśloną przyszłość realizacji trasy ekspresowej S6 na terenie Ziemi Słupskiej i Koszalińskiej będzie oznaczało dalsze pogłębianie się różnic w rozwoju kraju i wewnątrz regionów pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *