Coraz więcej wniosków o świadczenie uzupełniające

2637, aż tyle wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wpłynęło do słupskiego ZUS. Wśród potencjalnych świadczeniobiorców przeważają kobiety.

Fot. MK

Świadczenie często nazywane jest „500+ dla niepełnosprawnych”. Jednak to nie stopień niepełnosprawności jest tu kluczowy, a posiadanie ważnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Aby otrzymać wsparcie, trzeba także być pełnoletnim, mieszkać na terytorium Polski, a łączna wysokość doczasowych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może przekraczać kwoty 1 600 zł brutto. Chodzi tu świadczenia takie jak emerytury i renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy, a także świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe. To właśnie przekroczenie progu dochodowego jest dominującą przyczyną decyzji odmownych.

Wysokość wsparcia dla osoby, która dotychczas otrzymywała świadczenia w kwocie 1 100 zł lub niższej wyniesie 500 zł. Ci, których łączna kwota świadczeń znajduje się między 1 100 zł a 1 600 zł, dostaną różnice między kwotą swoich świadczeń a 1 600 zł. Osoba, która obecnie pobiera emeryturę w wysokości 800 zł, otrzyma 500 zł świadczenia uzupełniającego, natomiast ktoś, kto otrzymuje 1 300 zł renty dostanie tego świadczenia 300 zł. Większość beneficjentów świadczenia otrzymuje je w pełnej wysokości.

Żeby otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek (ZUS ESUN). Może to zrobić sam zainteresowany lub jego pełnomocnik. Wniosek można znaleźć na naszej stronie zus.pl oraz w każdej placówce Zakładu. Można je również składać także elektronicznie. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie         o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chyba że jest ono w posiadaniu ZUS). Osoby, które chcą otrzymać wsparcie a nie posiadają takiego orzeczenia powinny do wniosku o świadczenie dołączyć dokumentację medyczną oraz inne dowody ważne dla wydania orzeczenia, przed wszystkim zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9).

Tym, którzy mają już prawo do renty lub emerytury w ZUS, wsparcie będzie wypłacane razem z tym świadczeniem. Ci którzy dotychczas nie otrzymywali żadnych świadczeń, pieniądze dostaną               w terminie wskazanym w decyzji. Nieznaczna większość otrzymujących wsparcie wybiera przelew na konto w banku.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *