Nowy Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w Potęgowie

W Potęgowie powołano pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych Od stycznia 2019 roku, w Urzędzie Gminy Potęgowo powołano pełnomocnika, który będzie zajmować się sprawami dotyczącymi poprawy jakości życia i poszanowania praw osób niepełnosprawnych.

Fot. UG Potgowo

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, Gmina Potęgowo dokonała analizy poszczególnych obszarów swojej działalności pod kątem dostępności dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, poprzez udział w monitoringu realizowanym w ramach projektu unijnego pn. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie pomorskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, realizowanego na zlecenie MPiPS.

Efektem monitoringu jest opracowanie przez Panią Katarzynę Heba – przedstawicielkę Fundacji im. Helen Keller w Gdańsku. raportu wraz z rekomendacjami do wdrożenia.

Stosując się do zapisów zawartych w ww. raporcie, spośród pracowników Urzędu Gminy Potęgowo, powołano pełnomocnika wójta ds. osób niepełnosprawnych w osobie Pani Anity Wesołowskiej.

Pełnomocnik przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek 8.30-16.30, wtorek-piątek 7.30-15.30 w Budynku Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5 pok. nr 30, II piętro lub pod nr telefonu: 59 845 49 97, adres email: projekty@potegowo.pl

Rolą pełnomocnika jest m.in.

1) reprezentowanie Wójta Gminy Potęgowo w kontaktach z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;

2) inicjowanie i opracowywanie programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych;

3) inicjowanie i koordynowanie zadań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowania w społeczeństwie;

4) opracowywanie projektów programów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację tych zadań;

5) współpraca z administracją rządową, samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych;

6) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Potęgowo i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych przy przygotowywaniu i realizacji ich zadań;

7) udzielanie informacji zainteresowanym w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej (m. in. likwidacji barier architektonicznych, sprzętu rehabilitacyjnego, ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych).

Gmina Potęgowo na bieżąco stara się pomagać osobom niepełnosprawnym w codziennym funkcjonowaniu oraz rozwijać swoją ofertę w tym zakresie. Przy wejściu do Urzędu Gminy umieszczony jest dzwonek, oznaczony logo niepełnosprawnych, którym klient powiadamia o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału dźwiękowego, pracownik obsługi sekretariatu schodzi i przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy.

Następnie powiadamia właściwego pracownika merytorycznego, który niezwłocznie przystępuje do obsłużenia osoby niepełnosprawnej. W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, zakupiono autobus na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie, który wykorzystywany jest do celów związanych z rehabilitacją zawodową, leczniczą i społeczną osób niepełnosprawnych.

Do potrzeb niepełnosprawnych, dostosowano także stronę internetową, dzięki czemu większa liczba osób ma możliwość korzystania z zamieszczonych na stronach informacji, a także załatwianie spraw drogą elektroniczną. Na terenie gminy Potęgowo wykonano i oznakowano parkingi dla osób niepełnosprawnych.
Gmina planuje sukcesywnie podejmować kolejne kompleksowe działania zmierzające do poprawy jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców i pełniejszej realizacji ich praw.

Info. UG Potęgowo

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *