Startują słupskie kliny zieleni

Zarząd Infrastruktury Miejskiej podpisał umowy na przebudowę i budowę nowych parków
i skwerów miejskich w ramach projektu „Słupskie kliny zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze miasta Słupska”.

wizualizacja www.slupsk.pl

Projekt  „Słupskie  kliny  zieleni  –  urządzanie  terenów  zieleni  na  obszarze  miasta Słupska”  obejmie działania prowadzące do stworzenia 4 klinów zieleni ciągnących się od obrzeży miasta do jego centrum. Przedsięwzięcie składa się z ośmiu połączonych ze sobą zadań, a teren objęty inwestycją obejmuje łącznie ok. 15,20 ha w różnych częściach Słupska. Część działań realizowana jest w obszarze rewitalizacji lub na terenach przylegających.

Rewaloryzacja istniejących terenów zieleni w mieście oraz zagospodarowanie nowych przestrzeni pod parki i skwery spowoduje osłabienie zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła, poprawę przewietrzania miasta i uzupełnienie zasobów wody podziemnej poprzez infiltrację. Ponadto wprowadzenie rodzimych gatunków roślin przyczyni się do zachowana różnorodności biologicznej Słupska. Idea projektu jest spójna z wizją miasta ujętą w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Słupska tj. „Miasta Bliskiego” – bliskiego przestrzenią i funkcjami miejskimi. Mieszkańcy zyskają  nowe przestrzenie do wypoczynku wśród zieleni w bliskim sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz poprawy ładu przestrzennego. Powstanie 6,04 ha dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej.

W  ubiegłym  roku  zrealizowano  dwie  z  ośmiu  planowanych  w  ramach  projektu  inwestycji. Zagospodarowano teren wokół Stawku Łabędziego w Słupsku i przebudowano ciąg spacerowy do
ul. Kaszubskiej. Przebudowane zostały ścieżki piesze, pojawiły się nowe nasadzenia roślin. Zagospodarowano przestrzeń rekreacyjną dla dzieci i dorosłych. Wymieniono ławki, śmietniki
i oświetlenie. Drugą inwestycją jest utworzenie skweru przy skrzyżowaniu ulic: Krasińskiego, Niedziałkowskiego i Solskiego.

W 2019 r. zrealizowane zostaną kolejne 4 zadania:
Park Zachodni (park linearny) – zagospodarowanie terenu przy ul. Marii Zaborowskiej

Park Wschodni – zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Hubalczyków i Aluchny Emelianow

Powiększenie Parku Kultury, Sportu i Rekreacji o teren przy ul. Nad Śluzami

Zagospodarowanie terenu przy ul. Lutosławskiego i Szafranka

wizualizacja www.slupsk.pl

wizualizacja www.slupsk.pl

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *