Pieniądze na zatrudnienie wykluczonych

W  sali Niebo Polskie Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce Kamila Kieraś podpisała umowę na dofinansowanie projektów społecznych. Umowy zawarło 7 samorządów z naszego województwa.

 Centrum Integracji Społecznej w Ustce w imieniu Gminy Miasto Ustka otrzymało kolejne dofinansowanie na realizację projektu związanego z reintegracją społeczno – zawodową uczestników – „Postaw na pracę III”.

Pozyskane środki – 927 562,85 zł – zostaną przeznaczone na realizację działań związanych ze zwiększeniem zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Ustka.

 Projekt pn. „POSTAW NA PRACĘ III” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką. Realizatorem zadań jest również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.
Dzięki realizacji działań wsparciem w zostaną objęte osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub bierne zawodowo, korzystające lub kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej, w tym osoby z niepełnosprawnościami i/lub korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałe na terenie Miasta Ustka, w szczególności:

  1. osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności
  2. osoby uzależnione od alkoholu,
  3. osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
  4. osoby chore psychicznie,
  5. osoby długotrwale bezrobotne,
  6. osoby zwolnione z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem,
  7. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
  8. osoby niepełnosprawne.
Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *