Wójt z wotum zaufania

Wójt Gminy Słupsk Barbara Dykier podczas sesji Rady Gminy otrzymała wotum zaufania. Głosowanie poprzedziło omówienie Raportu o stanie Gminy Słupsk w roku 2018 oraz debata nad dokumentem. Rada Gminy Słupsk udzieliła pani wójt również absolutorium.

Raport o stanie gminy przygotowany został jako podsumowani działań wójta w roku 2018. Zgodnie z wprowadzoną w styczniu 2018 nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym Raport ma stanowić dokument, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w minionym roku budżetowym, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport stanowi uzupełnienie corocznego sprawozdania finansowego, które jest obligatoryjnym dokumentem prezentującym stan budżetu gminy w minionym roku. Po głosowaniu nad wotum zaufania, Skarbnik Gminy Słupsk pani Małgorzata Dąbrowska omówiła Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2018 oraz odczytała stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie Rada Gminy głosowała nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

W 2018 roku dochody gminy wyniosły ponad 107 mln zł, a na wydatki przeznaczono prawie 117 mln zł. Na inwestycje w minionym roku Gmina Słupsk wydała 37,6 mln. zł, co stanowi 32,2% wydatków ogółem.

Szczegóły dotyczące realizacji budżetu w roku 2018 zostały zamieszczone w corocznej Broszurze budżetowej, którą tradycyjnie rozesłano do mieszkańców.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *