Miejskie gwarancje dla mieszkańców gminy Słupsk

Słupscy radni jednogłosnie przyjęli pakiet uchwał gwarancyjnych dla mieszkańców z terenów, które mają być włączone do miasta,  Na nadzwyczajnej sesji uchwalili m. in. utrzymanie organizacji społecznych, szkół i dalsze inwestowanie. 

Uchwała w sprawie deklaracji Rady Miejskiej w Słupsku dla przyszłych mieszkańców Miasta z terenów
określonych w uchwale Nr XXXIX/590/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
W przypadku rozszerzenia granic Miasta Słupska, o którym mowa w uchwale Nr XXXIX/590/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska, Rada Miejska w Słupsku, w ramach posiadanych kompetencji, przyszłym Mieszkańcom Miasta Słupska deklaruje:
1) utrzymanie i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej, komunalnej
i zabytkowej;
2) kontynuację rozpoczętych inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej
i komunalnej;
3) utrzymanie placówek oświatowych (szkoły, przedszkola), w tym:
a) zachowanie dotychczasowej kadry,
b) zachowanie dostępu dla dzieci również spoza obszaru Miasta,
c) zachowanie dostępu do bezpłatnych zajęć na basenie;
4) utrzymanie i wsparcie działalności wszystkich funkcjonujących na terenie Ochotniczych Straży
Pożarnych;
5) utrzymanie funkcjonowania świetlic;
6) utrzymanie i wsparcie działalności funkcjonujących klubów sportowych
i zapewnienie im dostępu do infrastruktury sportowej Miasta;
7) objęcie komunikacją miejską MZK Słupsk;
8) utrzymanie i modernizację terenów zielonych i terenów rekreacyjnych;
9) utrzymanie wsparcia dla funkcjonujących organizacji pozarządowych;
10) zapewnienie dostępu do środków w budżecie obywatelskim, na poziomie nie mniejszym niż
obecny fundusz sołecki;
11) wprowadzenie jednakowej polityki taryfowej w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz
gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie stosowania dla wszystkich mieszkańców
jednakowej ceny i opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków oraz za odbiór odpadów;
12) zachowanie prawa do hodowli bydła, trzody chlewnej i drobiu przez funkcjonujących rolników.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *