Cały czas można starać się o wsparcie

Negatywne skutki ekonomiczne pandemii COVID-19 zredukowała Tarcza Antykryzysowa. Zwolnienie z opłacania składek, świadczenia postojowe i inne ulgi pozwoliły ochronić nawet 6,5 mln miejsc pracy. Na jaka pomoc z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą nadal liczyć płatnicy      i ubezpieczeni?

Fot. MK

Najpopularniejszą formą pomocy było zwolnienie z opłacania składek. Na Pomorzu kwota umorzonych składek wyniosła 794 mln zł, w całej Polsce natomiast przeszło 12 mld zł. Choć termin składania wniosków  minął 30 czerwca, to  grono płatników zwolnionych z opłacania składek może się jeszcze powiększyć. Wszystko za sprawą przepisów, które wejdą w życie 20 września. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek tych płatników, których nadpłaty lub wpłaty pokryły składki objęte zwolnieniem. Dotychczas obowiązywała zasada, że zwolnieniu podlegają wyłącznie składki nieopłacone. W wyniku nowelizacji, nadpłaty na kontach w ZUS zostaną przywrócone. ZUS całą procedurę przeprowadzi z urzędu, nie ma więc potrzeby składania wniosków.

W dalszym ciągu można składać wnioski o świadczenie postojowe i jego kontynuację. Dotyczy to przedsiębiorców i wykonujących umowy cywilnoprawne. Świadczenie może być wypłacone maksymalnie trzy razy, najpóźniej do 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Świadczenie postojowe można dostać kolejny raz nawet jeśli między pierwszym,         a drugim wnioskiem była np. miesięczna przerwa. Zleceniobiorcy, których zleceniodawca odmówił złożenia wniosku mogą ubiegać się  o to świadczenie samodzielnie. Do tej pory oddziały ZUS              w Gdańsku i Słupsku wypłaciły te świadczenia na kwotę nieco ponad 354 mln zł.

Kolejną z form wsparcia oferowaną przez ZUS jest odroczenie terminu płatności składek, bądź ich rozłożenie na raty bez opłaty prolongacyjnej. Aby skorzystać z pomocy trzeba zawrzeć z ZUS umowę. Nie ma tu znaczenia wielkość firmy, czy czas prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki uldze można opłacić raty lub odroczone należności później, bez konieczności płacenia odsetek. Istotny jest moment złożenia wniosku, jeśli zostanie on złożony przed terminem płatności składek, nie poniesie się żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek będzie złożony po terminie, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Płatnicy, którzy od stycznia 2020 r. mają zaległości w opłacaniu składek, mogą wystąpić                       o odstąpienie od pobierania odsetek od zaległości. Mogą z tego skorzystać wszyscy płatnicy, którzy mają problemy z terminowym opłacaniem składek ZUS  w następstwie COVID-19. Odstąpienie od pobierania odsetek możliwe jest wyłącznie, gdy składki zostały już opłacone, jednak po ustawowym terminie płatności, co spowodowało naliczenie odsetek za zwłokę.

Wszelkie wnioski do ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej można składać wyłącznie przez PUE, czyli Platformę Usług Elektronicznych

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *